İhtar Çekilmeden İdari Para Cezası Uygulanmayacak

İhtar Çekilmeden İdari Para Cezası Uygulanmayacak

Sigorta Primine Esas Kazancın %1’ini Aşmayacak ve Brüt Asgari Ücretin Üçte Birini Geçmeyecek Eksikliklerde SGK Tarafından İhtar Çekilmeden İdari Para Cezası Uygulanmayacak

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN %1 İNİ AŞMAYACAK VE BRÜT ASGARİ ÜCRETİN ÜÇTE BİRİNİ GEÇMEYECEK EKSİKLİKLERDE SGK TARAFINDAN İHTAR ÇEKİLMEDEN İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK

1- Sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla, Sosyal Güvenlik  Kurumuna  verilen  bildirge,  beyanname,  belge  ve  defterlerde kayıtlı  sigorta  primine  esas  kazancın  %1  ini  aşmayacak  ve  brüt  asgari ücretin üçte birini geçmeyecek şekilde, prime esas kazançta bir eksiklik tespit edilmesi halinde, SGK tarafından ihtar çekilip,  çekilen ihtar üzerine eksikliğin ihtar belgesinin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yerine getirilmesi halinde SGK tarafından idari para cezası kesilemeyecektir. 

İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ YENİ UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI:

25.05.2018 tarihli 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16. Maddesinde;

“Kurumca,  birinci fıkrada  belirtilen  bildirge,  beyanname,  belge  veya  defterlere  istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında,  fiilin  işlendiği tarihteki  brüt  asgari  ücretin  üçte  birini  geçmeyecek ve  %1’ini aşmayacak  şekilde  eksiklik  tespit  edilmesi  durumunda,  eksikliğin  on  beş  gün  içinde düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilir. Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın Kuruma bildirilmemesi halinde birinci fıkranın ilgili hükümlerine göre idari para cezası verilir. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin Kuruma verilmesinden itibaren on beş gündür.” hükmü getirilmiştir.

2- Bu hüküm karşısında 5510 sayılı 102 inci maddesine göre idari para cezası uygulanmaması için;

  1. SGK’ ya bildirilen sigortalılar ve çalışma gün sayılarında eksiklik olmaması,
  2. Sosyal  Güvenlik  Kurumuna  verilen  bildirge,  beyanname,  belge  ve  defterlerde  kayıtlı sigorta  primine  esas  kazancın  %1  ini  aşmayacak  ve  brüt  asgari  ücretin  üçte  birini geçmeyecek şekilde, prime esas kazançta bir eksikliğin tespit edilmesi,
  3. Eksikliğin 15 gün içinde giderilmesi için SGK tarafından işverene ihtar çekilmesi,
  4. Eksikliğin,  çekilen ihtarın  tebliğ  edildiği  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  işveren tarafından giderilmesi,
  5. Eksikliğin SGK tarafından değil de işveren tarafından tespit edilmesi halinde, eksikliğin bildirge, beyanname,  belge  veya  defterlerin  Kuruma  verilmesinden  itibaren  on beş gün içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

ÖRNEK 1:

(A) İşyerinden toplamda 20 sigortalı 600 gün üzerinden 50.000 TL tutarında prime esas kazanç (matrah) bildirildiğini varsayalım. Bu sigortalılardan birisi için 300 TL tutarındaki sigorta primine  esas  kazancın  SGK’  ya  bildirilmediği  anlaşılmıştır.  Bildirilmeyen  tutar,  brüt asgari ücretin üçte birinden düşük (676,5.-TL den düşük) ve matrah toplamının %1 inden az olduğu  için (500.-TL‘den)  hemen  idari  para  cezası  uygulanmak  yerine işverene  ihtarname gönderilerek  300  TL  tutarında  ek  prim  bildirgesi  verilmesi  istenecektir.  Varsayalım  ki  SGK tarafından gönderilen ihtarname 04.06.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olsun. İşveren 300.-TL tutarındaki ek bildirgeyi 19.06.2018 tarihi mesai sonuna kadar vermesi halinde hakkında idari para cezası uygulanmayacaktır.

ÖRNEK 2:

Örnek 1‘deki sigorta primine esas kazanç matrahının 80.000.-TL ve bir sigortalı için eksik bildirilen tutarın 700.-TL olduğunu varsayalım. Burada SGK’ ya eksik bildirilen 700.-TL’lik sigorta  primine esas  kazanç  tutarı, matrah  toplamının %1  inden (800.-TL‘den) az olmasına rağmen, brüt asgari ücretin üçte birinden fazla (676,5.-TL‘den fazla) olduğu için işveren bu madde hükmünden yararlanamaz ve hakkında 5510 sayılı kanunun 102 inci maddesine göre idari para cezası uygulanır.

25.05.2018/80-3

ÖRNEK 3:

(B) işyerinden toplamda 20 sigortalı 600 gün üzerinden 20.000.-TL tutarında prime esas kazanç (matrah) bildirildiğini varsayalım. Yapılan incelemede 1 sigortalı için 2 gün 150.-TL tutarında Kuruma eksik işçilik bildirildiği tespit edilmiş olsun. Bu durumda, işveren sigortalının gün sayısını eksik bildirdiği için, eksik bildirilen tutar Kanunda belirtilen oranların altında kalsada işveren  bu  kanun  hükmünden  yararlanamaz  ve  hakkında  5510  sayılı  yasanın  102  inci maddesine göre idari para cezası uygulanır.

Yapılan düzenlemenin gerekçesine bakıldığında, SGK’ ya bildirilmeyen cüzi sigorta primine esas kazançlardan dolayı, işverene hemen ceza verilmemesi amaçlanmıştır. Bu düzenleme 5510 sayılı  Kanunun  102’inci  maddesine  yönelik  olup,  eksik  bildirilen  tutarın  15  günlük  süre içeresinde  yatırılması,  gecikme  zammı  ve  gecikme  cezası  yönünden  bir  muafiyet getirmemektedir.  Ayrıca  eksik  tespit  edilen  sigorta  primine  esas  kazanç  tutarı,  teşviklerden yararlanma konusunda borç olarak dikkate alınacaktır.

Durumu bu düzenlemenin alanına giren işverenlerimizin ve meslek mensuplarımızın, kanundan yararlanmak için gerekli girişimleri yapmalarını tavsiye ederiz. [TÜRMOB]

Yazar: Şevket KOÇ

sevketkoc@msn.com | www.sevketkoc.com

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar