"Tebliğ" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde KDV Oranı

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde KDV Oranı

Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde KDV Oranı %1,5 Olarak Belirlendi. Düzenleme 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor. 718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında  Katma Değer Vergisi Kanununun 38’inci maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme kapsamında sektör ve vergi oranı konusunda yapılan düzenleme ile 1 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs...

KDV de Yeni Dönem

3065 sayılı KDV Kanununun Hasılat Esaslı Vergilendirme başlıklı 38. Maddesine göre ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, “talep etmeleri halinde” vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler. Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tanınan yetki kullanılmak suretiyle KDV’de hasılat esaslı matrah üzerinden beyan verecek mükellef grupları...

Geç Gelen Fatura ve Belgelerde Yer Alan KDV İndirimi

15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılabilecek. KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik KDV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 23 Seri No’lu Tebliğ ile 2018 takvim yılına ait mal ve hizmet alımlarına ilişkin belgelerin 2019 takvim yılı sonuna kadar ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, KDV’sinin indirim konusu yapılabilmesine imkan sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE...

Kıdem Tazminatında Değişiklik Onaylandı

Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onayladı. Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.İşçi ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş akdini feshetmesi durumunda ödenen tazminatlardan 27 Mart 2018 tarihinden önce alınan vergilerin iadesini düzenleyen hüküm de yürürlüğe girdi. Kanuna göre, internet ve benzeri elektronik ortamlarla, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak. VERGİ İADESİ27 Mart 2018 tarihinden önce işten ayrılan...

Poşet Beyannamesi – Poşet Ücreti

10 Aralık 2018’de yayımlanan resmi gazetede 7102 sayılı Çevre Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 Sayılı Çevre Kanununun 3. maddesinin 1. fıkrasının h bendinin değiştirilmesi ile hayatımıza giren poşet ve poşet beyannamesi nedir? 1 ocak 2019 tarihinden itibaren poşet kullanımının ücrete tabi olacağıyla ilgili olarak kamuoyuna bilgilendirme yapılmıştı. Bununla birlikte poşetlerden alınan ücretlere ilişkin poşet beyannamesi ve vergisini de kucağımızda bulduk. İlgili kanun maddesinde, “Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj...

KDV Tebliğinde Değişiklik Yap. Dair Tebliğ

KDV Tebliğinde Değişiklik Yap. Dair Tebliğ

KDV Tebliğinde Değişiklik Yap. Dair Tebliğ 5 Haziran 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30442 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 18) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/A-2.) bölümünün sekizinci paragrafının beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak, arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin matrahın tespitinde, 3065 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 6 ncı fıkrası dikkate alınır.” MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/B-6.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “Verginin mükellefi” ibaresinden sonra gelmek üzere “3065 sayılı Kanunun...

SMMM Şevket KOÇ

FREE
VIEW