"Genel" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

İlave 6 Puanlık Bölgesel Sigorta Primi Teşvik Süresi Uzadı

İlave 6 Puanlık Bölgesel Sigorta Primi Teşvik Süresi 31/12/2020 Tarihine Kadar Uzadı İlave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikiden aşağıdaki listelerde yer alan yerlerde 5 puanlık prim indiriminden yararlanıp, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerleri yararlanabilmektedir. 🔶TEŞVİK KOŞULLARI Söz konusu yerlerde faaliyet gösteren işyerleri, aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak 6 puanlık prim desteğinden de yararlanabilmektedirler. 🔸Muaccel bir borcun bulunmaması/taksitlendirilmiş olması 🔸Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik, idari para cezası borcunun bulunmaması/borç tutarının aylık brüt asgari ücreti geçmemesi/taksitlendirilmiş olması, 🔸SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal...

KDV ve ÖTV İndirimi

6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildi. İndirimler 1 Kasım – 31 Aralık tarihi arasında uygulanacak. – Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indirildi. – Tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesi yıl sonuna kadar devam ediyor. – Konut satışlarında KDV oranına yüzde 18’den 8’e indirim uygulaması yıl sonuna kadar devam ediyor. – Mobilya sektöründe KDV oranı yüzde 18’den 8’e indi. – 1600 cc altı motorlu araçlarda uygulanan ÖTV uygulamasında 15’er puanlık indirim. – Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e indi.

İkinci El Araç Sarışlarında KDV Matrahına Düzenleme Getirildi

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDA KDV 7104 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine göre, KDV Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi şeklinde teselsül ettirilmiştir. “f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.” İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler aşağıdaki şartlarla alım satım arasındaki fark için KDV ödeyeceklerdir. –...

Personel Maaşlarını Bankadan Ödemeyene Ceza

İş mevzuatında göre ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Ücret en geç ayda bir ödenmek zorundadır. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresinin bir haftaya kadar indirilmesi de mümkündür. Ancak genel uygulama ücretlerin ayda bir ödenmesidir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak Türk parası ödenmelidir. Eğer yabancı para olarak anlamış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılmalıdır. İşçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakları işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenmek zorundadır. İş kanunu...

Belediye Personel Şirketleri KDV Oranı Değişti

İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için uygulanan KDV oranı,  1 Haziran 2018 tarihinden itibaren %1’e düşürülmüştür. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1’e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile...

Kıdem Tazminatı Ödemelerinden Flaş Gelişme!

İşçi ve işverenin karşılıklı anlaşarak iş akdini feshetmesi durumunda veya ‘ikale’ sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların vergiye tabi olup olmadığı belirsizliği torba yasa ile giderildi. Buna göre 2018 için yıllık 5001 TL olan kıdem tazminatı tavanını aşmayan ödemelerde vergi alınmayacak. Kamuda çalışan 4/B ve 4/C’li çalışanlara, daha önce kesilen vergi iade edilecek. Gazete Habertürk’ten Ahmet Kıvanç ve Tahsin Akça’nın haberine göre; iş akdinin anlaşmalı feshi durumunda ödenen tazminattan vergi alınıp alınmayacağına ilişkin tartışma sona eriyor. Yıllık kıdem tazminatı tavanını (2018 için 5001 TL) aşmayan ödemeler için vergi alınmayacak. Kamuda çalışan 4/B ve 4/C’li çalışanlara, işin sona ermesinin ardından tazminatları üzerinden daha...

Aftan Kim Nasıl Yararlanacak?

Meclis’te görüşülen ekonomi paketiyle bugüne kadar sosyal güvenlik borçlarına en kapsamlı yapılandırma imkân tanıyor. Tasarı ile 31 Mart 2018 tarihine kadarki tüm borçlar yeniden yapılandırılacak. İmkândan yararlanacak olanların geçmişten gelen gecikme zammı ve gecikme faizleri silinecek. Başvurular temmuz ayının sonuna kadar yapılacak. EKONOMİ paketi olarak da adlandırılan ve Meclis’te görüşmeleri süren ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’, emeklilere ikramiye ödenmesinde yaşlılık aylığının artırılmasına, gençlere Bağ-Kur desteğinden genel sağlık sigortasına kadar sosyal güvenlik alanında birçok değişiklik içeriyor. Ancak paketin en önemli tarafı, geçmiş prim borçlarının yeniden yapılandırılacak olması. Tasarı, belki de bugüne...

Yeniden Yapılandırma

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler; Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) olarak düzenleniyor. Milyonlarca vatandaşın; vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacakları...

Eksik Gün Bildiriminde Değişiklik

KISMİ ÇALIŞAN SİGORTALILARA AİT EKSİK GÜN BELGELERİ 2018 YILI MART AYINDAN İTİBAREN SGK’ YA VERİLMEYECEK SGK yayımladığı genel yazı ile kısmi çalışan sigortalılara ait eksik güne ait belgelerin 2018 Yılı Mart ayı aylık prim hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren verilmeyeceğini, ancak ilgili yılı takip eden yıldan itibaren 10 yıl süreyle saklanacağına karar vermiştir. EKSİK GÜN BELGELERİYLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR: 02.04.2018 tarih 62 sayılı sirkülerimizde eksik gün belgeleri ile ilgili gerekli açıklamaları yapmıştık. Sirkülerimizde eksik gün belgeleri ile ilgili uygulamanın yeni yönetmelik değişikliği yapılıncaya kadar eski usulde devam edeceğini belirtmiştik. Nitekim yayımlanan 13.04.2018 tarihli 2821150 sayılı...

Şirket Kurma İşlemlerinde Değişiklikler Yapıldı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılan aşağıdaki değişiklikler 10.03.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir: İmza Beyanı Ticaret Sicil Müdürlüklerinde Çıkartılabilecektir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile “…….imza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir” şeklinde düzenlenmiş olup şirket  kuruluş işlemlerinde  verilecek  imza  beyanının  herhangi  bir  ticaret  sicili  müdürlüğünde yetkilendirilmiş  personelin  huzurunda  yazılı  beyanda  bulunmak  suretiyle  verilmesi hüküm altına alınmıştır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesinin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir. Şirket Kuruluşlarında Defter Tasdikleri Sadece Ticaret Sicili...

SMMM Şevket KOÇ

FREE
VIEW