Kıdem tazminatında gelir vergisi muafiyeti

Kıdem tazminatından gelir vergisi muafiyeti hesaplanmasında en yüksek devlet memuru olarak daha önce Başbakanlık Müsteşarı dikkate alınırken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde en yüksek devlet memuru olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı dikkate alınmaktadır. Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır: Buna göre 01.01.2021 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna edilecek maksimum kıdem tazminatı tutarı yıllık 7.638,96 TL’dir. Hesaplanacak kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi (binde 7,59 oranında) yapılacaktır. Bir şirkette 10 yıl çalıştıktan sonra 14/01/2021 tarihinde işten ayrılan işçiye, işveren tarafından 92.000 TL kıdem tazminatı ödenmiştir. Hesaplanan kıdem tazminatı...

Ne kadar işsizlik maaşı alırı

İşsizlik Ödeneğinin Tanımı Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları   Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,   İşsizlik Ödeneğine Başvuru Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda...

emukellef

emukellef

İmalat Sanayii Makina Alımında KDV İstisnası

İmalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların satın alacakları yeni makina ve techizat alımına ait KDV muafiyet süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatıldı. SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİPLERİNE YENİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 31.12.2022 TARİHİNE KADAR UZATILDI SİRKÜLER (2019) Sayı: 2019/106 Konu: Sanayi Sicil Belgesi Sahiplerine Yeni Makine Ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. Mevzuat: 7201 sayılı Kanun, 3065 Sayılı KDVK, Geçici 39. Madde. Özet: 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile; 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesinde yer alan 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa...

İlave 6 Puanlık Bölgesel Sigorta Primi Teşvik Süresi Uzadı

İlave 6 Puanlık Bölgesel Sigorta Primi Teşvik Süresi 31/12/2020 Tarihine Kadar Uzadı İlave 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşvikiden aşağıdaki listelerde yer alan yerlerde 5 puanlık prim indiriminden yararlanıp, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerleri yararlanabilmektedir. 🔶TEŞVİK KOŞULLARI Söz konusu yerlerde faaliyet gösteren işyerleri, aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak 6 puanlık prim desteğinden de yararlanabilmektedirler. 🔸Muaccel bir borcun bulunmaması/taksitlendirilmiş olması 🔸Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik, idari para cezası borcunun bulunmaması/borç tutarının aylık brüt asgari ücreti geçmemesi/taksitlendirilmiş olması, 🔸SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal...

Ocak Ayı KDV Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

07.01.2020 TARİHİNDEN SONRAKİ 5.000 TL’Yİ AŞAN FATURALAR KAĞIT FATURA OLMAMALI Bilindiği üzere, 509 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile birlikte, e-arşiv mükellefi olmayanlar, 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000 TL sınırını aşan mal veya hizmet teslimlerine ait faturaları e-arşiv olarak düzenlemek zorundadırlar. Daha sonra bu tarih 07.01.2020 tarihine uzatılmıştır. Ancak, Ocak ayının yılın ilk ayı olması nedeniyle ve söz konusu düzenlemenin ise 07.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olması nedeniyle bazı mükelleflerin gözünden kaçmaktadır. Fatura sirkülasyonu yoğun şirketlerde bu daha çok yaşanmaktadır. E-ARŞIV YERINE KAĞIT FATURAYI KAYITLARA ALMANIN KDV YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI 3065 sayılı KDV Kanununda indirilemeyecek KDV müessesesi 30.maddede...

Bir kahve fincanı hikayesi…

Bir kahve fincanı hikayesi…

Geçtiğimiz ay Bosna Hersek Sarayova’ya yaptığımız 5 günlük ziyarette kulpsuz kahve fincanları dikkatimi çekmişti. Türkiye’de üniversite eğitimi almış rehberimiz Ahmet kardeşimize bunu sorduğumda, kulpsuz fincanların itikadi bir meseleden ortaya çıktığını öğrendim. KULPSUZ FİNCANLARIN ÜLKESİ  Fatih Sultan Mehmet Han 1463 yılında Bosna’yı fethinden önce, Boşnaklar batıdan Katolikler, doğudan ise Ortodokslar tarafından, hristiyan olmaları için kendilerine yapılan baskılara uzun yıllar direnmiş. Önceleri Bogomil Mezhebi’ne sığınmış olan Bosnalılar, Bosna’nın fethinden sonra İslamiyeti topluca seçmişler. Ancak yakın tarihte de yaşandığı gibi hristiyan komşuları ile çekişmeler sosyal yaşam, giyim, davranış tarzında da günümüze dek devam ede geldi. Hristiyanların istavroz çıkardıkları zaman, sağ elinin üç parmağını...

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 – AGİ Ne Kadar?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 – AGİ Ne Kadar?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 yılı destek tutarları belirlendi; AGİ 2020 yılı en düşük tutarı 220,73 TL – en yüksek tutar 375,23 TL oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanan ve asgari ücret tutarının belirlenmesiyle netleşen asgari geçim indirimi tutarları aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak gösterilmiştir. AGİ 2020 tutarı hesaplamalarında asgari ücret tutarı baz alınmaktadır. Yapılan hesaplamalar sonucu AGİ tutarı tüm yıl için geçerli olmaktadır. 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi (agi) 2020 hesaplanmasına ilişkin tablosu aşağıda hazırlanmıştır Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 Hesaplama(01.01.2020 – 31.12.2020) Medeni Durum Aylık Tutar Bekar 220,73TL Evli eşi çalışmayan...

2020’de KDV Oranları Değişti

2020’de KDV Oranları Değişti

2/1/2020 tarihli ve 30996 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların KDV oranlarında indirim yapılmıştır. 1- Tavuk yumurtasının toptan tesliminde KDV oranı %8’den %1’e indirilmiştir. KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 3. sırasının sonuna “tavuk yumurtası” eklenmek suretiyle, tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir. Sözü edilen Kararnamenin 1. maddesinin 3. bendi uyarınca, tavuk yumurtasının perakende teslimlerinde %8 oranı uygulanmaya devam edilecektir. Tavuk yumurtası dışındaki (hindi, kaz, ördek, bıldırcın gibi) yumurtaların toptan ve perakende teslimleri %8 oranında KDV’ye tabidir. 2- Toptancı halleri ile su ürünleri toptan...

Taşımacılık Kooperatiflerinde Üyelerden Alınan Üyelik Aidatlarında KDV Tahsili

Taşımacılık Kooperatiflerinde Üyelerden Alınan Üyelik Aidatlarında KDV Tahsili

A) Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden: Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile de tüketim ve taşımacılık kooperatifleri dışında kalan kooperatifler belirli şartlarla kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır. -Dolayısıyla Taşımacılık kooperatifleri Kurumlar Vergisine Tabidir. -Bu durumda Taşımacılık kooperatiflerinde üyeler tarafından kooperatife verilen üyelik aidatları, aidatları kooperatifler bakımından bir gelir niteliği taşıdığı için kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancına ilave edilmelidir. B) Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden: Konuya ilişkin olarak yayımlanmış bulunan 60 seri no.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin “1.3. Aidatlar” başlıklı bölümünde; “Üyelerden veya katılımcılardan alınan aidatlar, herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmemek şartıyla KDV’nin konusuna girmemektedir. Örneğin, dernek tüzüğünde...

SMMM Şevket KOÇ

FREE
VIEW